Een asbestattest (asbestinventaris)
is nodig bij de verkoop van uw woning vanaf 2022

Wanneer u uw woning wilt gaan verbouwen, is het dus belangrijk om rekening te houden met asbest. 

De Vlaamse Regering versnelt het asbestafbouwbeleid. Er is te veel van aanwezig in woningen en gebouwen door heel Vlaanderen heen. Daarom is er besloten dat er bij risico-constructies die vòòr 2001 gebouwd zijn, bij de verkoop een asbestattest aanwezig moet zijn. Tegen 2032 dient ook elke gebouweigenaar hierover te beschikken. Deze moet dan ook voorgelegd worden aan potentiële kopers of huurders. Zo kan de hoeveelheid van aanwezige asbest in kaart gebracht worden.

De bedoeling is dat tegen 2032 iedere woningeigenaar zo’n inventaris in zijn bezit heeft. Mocht u panden verhuren, dan bent u in de toekomst verplicht om het originele attest in eigen beheer te hebben en een kopie ervan te verstrekken aan de huurder(s). Tot het einde van de jaren ’90 was asbest een veelgebruikt bouwmateriaal. Men was nog onvoldoende op de hoogte van de gevaren die het met zich meebracht. Toen dit probleem duidelijker werd kwam er dan ook een verbod op het gebruik van asbest. Toch is het logisch dat we dit materiaal dus nog veelvuldig tegenkomen in oudere panden.

De OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) schat dat er alleen al in woningen nog 865.000 ton asbest te vinden is.

werkman

MEER VAN ONZE DIENSTEN ZIEN?

HEEFT U NOG
EEN VRAAG?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Op naar een asbestveilige toekomst

Omdat asbest gevaarlijk kan zijn wanneer het afbrokkelt of wanneer er niet goed mee omgegaan wordt, heeft de Vlaamse Regering een actieplan gemaakt hoe dit probleem aan te pakken. Allereerst wil men inzichtelijk krijgen hoeveel asbest er aanwezig is in woningen en waar dit zich bevindt. Na het inventariseren komt de stap om al het asbest te verwijderen of het zo veilig mogelijk te beheren. Met dit Actieplan Asbestafbouw is het de bedoeling om ervoor te zorgen dat Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig is.

Inventarisatie door middel van een asbestinventaris

Om de inventarisatie van asbest sneller te laten plaatsvinden, zal het vanaf 2022 noodzakelijk zijn om voor risico-constructies die voor 2001 gebouwd zijn een asbestattest nodig gaat zijn bij de verkoop hiervan. Wat dit inhoudt? Een asbestdeskundige zal een attest-inventaris opstellen en deze in de databank van de OVAM registreren. Op basis daarvan ontvangt u van de OVAM als aanvrager een geldig asbestinventarisatieattest. In zo’n attest valt te lezen waar het asbest in de woning te vinden is en hoe u dit veilig kunt beheren of verwijderen. Het is de bedoeling dat tegen 2032 iedere gebouweigenaar zo’n attest in zijn bezit heeft. Als huurder zijnde behoort u een kopie van dit attest te verkrijgen van de verhuurder.

Verwijdering van asbest

Wanneer u uw woning wilt gaan verbouwen, is het dus belangrijk om rekening te houden met asbest. Onderzoek of dit materiaal in het huis aanwezig is en hoe de verwijdering of het veilig beheer ervan aan te pakken. Het is raadzaam om hierover advies in te winnen bij bijvoorbeeld de architect of een andere bouwprofessional. Het is niet verstandig om zomaar zelf asbest te gaan verwijderen. Als dit op een verkeerde manier gedaan wordt kan dit verregaande gevolgen krijgen. Zorg er dus altijd voor dat u op de hoogte bent van de veilige manieren om dit aan te pakken. U kan ons vrijblijvend contacteren voor meer informatie omtrent de correcte verwijdering van asbest.

BENIEUWD WAT WIJ VOOR U
KUNNEN BETEKENEN?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Wie mag het asbestattest opstellen:

Gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie

Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige ‘inventarisatie’ zal een asbestinventarisatie voor een geldig asbestattest kunnen uitvoeren. Dat gebeurt via een gebouwinspectie ter plaatse. De deskundige volgt hierbij de regels van het standaard inspectieprotocol van de OVAM. Het inspectieprotocol asbestinventarisatie beschrijft de standaardprocedure hoe een asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd voor het bekomen van een geldig asbestinventarisattest. Hij rapporteert de inspectiegegevens via een webtoepassing van de OVAM. Op basis hiervan levert de OVAM een asbestattest af. 

Kandidaat asbestdeskundigen zullen bij een door de OVAM erkende certificatie-instelling een persoonscertificaat kunnen bekomen. Ze moeten hiervoor bij die certificatie-instellingen de verplichte opleiding met praktijkgedeelte volgen en slagen in een eindexamen van de OVAM. Om de kwaliteit van de asbestattesten te bewaken zien de erkende certificatie-instellingen via controles en audits toe op het correct uitvoeren van de inventarisaties. De OVAM werkt alle regels rond deze certificatie en de opvolging ervan verder uit in een certificatiereglement (ministerieel besluit). 

werkman

MEER VAN ONZE DIENSTEN ZIEN?

Asbimotion